ห้องทำความสะอาดเครื่องมือ Sterilized Storage and Distributionห้องทำความสะอาดเครื่องมือ

     ได้รับการจัดห้องให้พื้นที่ที่สะอาดและสกปรกแยกเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของเครื่องมือบริเวณที่ใช้เตรียมเครื่องมือเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ แยกจากบริเวณที่ให้การรักษา โดยพื้นที่ของแต่ละขั้นตอนของการทำงานแยกจากกันชัดเจนและจัดเรียงให้ต่อเนื่องกันเป็นทางเดียว ไม่สลับกันไปมา


Sterilized Storage and Distribution

Our central supply sterile department allow its rooms to flow through in separate clean and dirty areas to prevent potential cross-contamination of instruments. Sterile Processing Departments are typically divided into four major areas to accomplish the functions of decontamination, assembly and sterile processing, sterile storage, and distribution.

-In the decontamination area, reusable equipment, instruments, and supplies are cleaned and decontaminated using manual or mechanical cleaning processes and chemical disinfection.

-Clean items are received in the assembly and packaging area from the decontamination area and are then assembled and prepared for issue, storage, or further processing (like sterilization).

-After assembly or sterilization, items are transferred to the sterile storage area until it's time for them to be issued.

-Several major functions are carried out in the distribution area.