ทีมทันตแพทย์ Our Dentists

META Dental Clinic เป็นคลินิกที่ดูแลสุขภาพช่องปากและฟันอย่างครบวงจร โดยมีทีมทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในแต่ละสาขา เรามุ่งเน้นดูแลคนไข้ประหนึ่งคนในครอบครัว คนไข้ทุกคนจะได้รับการวางแผนการรักษาเฉพาะตัวที่สอดคล้องกับความเหมาะสมตามหลักการทางทันตกรรมความต้องการคนไข้ วีถีชีวิต และปัจจัยที่เกี่ยวข้องให้มากที่สุด

Specialist Team

Our dentists are specialists in specific fields to provide complete and the most efficient dental treatment services. All dental staff's wish for ourselves has inspired us to create a place where all patients are treated like family. Here at META Dental Clinic, we've gathered a group of professionals who love caring for patients.

ทพ. ปรีชา กุรุพินท์ศิริ
Dr. Preecha Kurupinsiri
ทพญ. ภวิษย์พร อัศวเคนทร์กุล 
Dr. Pavitporn Atsavakengul
ทพญ. ณัฏฐา ศิริทรัพย์
Dr. Nattha Sirisabya
ทพญ. ศตดรัณ ชาญชัยฤกษ์
Dr. Satadarun Charnchairerk
ทพญ. มานา นราธิปกร
Dr. Mana Naratippakorn
ทพญ. กุลกัญญา วัณณรถ
Dr. Kulkanya Vannarot
ทพญ. นัทธมน เกตุกาญจโนDr. Nuttamon Katkanchano
ทพญ.เพ็ญพร เหลืองชนะ 
Dr. Penporn Luangchana
ผศ.ทพญ. วรณัน ประพันธ์ศิลป์ Asst.Prof. Woranun Prapansilp